psychotherapie kostenerstattungsverfahren tk

Deze gevangenissen werden beheerd door Grupo de Tareas 18 geleid door de eerder wegens diefstal veroordeelde Aníbal Gordon. De regering van Isabel Perón werd gekenmerkt door geweld en chaos en de Argentijnen hoopten na haar afzetting op orde en vrede. Cubaanse diplomaten werden ook omgebracht in het beruchte centrum “Automotores Orletti” een van de 300 illegale gevangenissen van het regime. Hij leidde de militaire junta die een eind maakte aan de regering van Isabel Perón. [16][17], Volgens een gedocumenteerd gesprek uit 1981 waarvan de inhoud in 2000 werd geopenbaard verklaarde Michael Townley dat anti-Castro-organisatie CORU betrokken zou worden bij de ontvoering van een directeur van een Nederlandse bank. De tekst is beschikbaar onder de licentie. In Argentina it is often known simply as última junta militar, última dictadura militar or última dictadura cívico-militar, because there have been several in the country's history. Deze reageerden pas na de dood van Perón met aanslagen en het begin van guerrilla acties tegen Isabel Perón. In 2006, begonnen de eerste rechtszaken sinds de herroeping van de "Gratie Wetten". Vakbonden van grote firma’s zoals Ford, Fiat, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot werden geraakt door de repressie die soms werd uitgevoerd met steun van de leiding van de bedrijven en de landelijke vakbondsbestuurders. Deze stapte negen maanden later op wegens gezondheidsredenen en werd opgevolgd door generaal Leopoldo Fortunato Galtieri. Hoewel de junta de guerrilla-activiteiten wilde uitroeien, was de repressie vooral gericht tegen de algemene bevolking, vakbondsleden (de helft van de slachtoffers), de studenten enz. Zonder goedkeuring van deze cookies kunt u deze website niet bezoeken. De militaire dictatuur in Argentinië duurde van 1976 tot 1983. Omdat Poch ook de Nederlandse nationaliteit heeft en Nederland geen eigen onderdanen aan Argentinië uitlevert moest de aanhouding in het buitenland plaatsvinden. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. De regering Reagan die in 1981 aantrad zag Carters politiek als een verzwakking van relaties met bondgenoten in de Koude Oorlog en trok eerdere veroordelingen van mensenrechtenschendingen door de junta in. CIA documenten vrijgegeven in 2002 laten zien dat de gewelddadige politiek van het Argentijnse regime bekend was en werd toegelaten door het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, geleid door Henry Kissinger onder het presidentschap van Gerald Ford en dat bekend was bij het Argentijnse leger dat de USA de repressie steunde. In 1998 kreeg Videla gevangenisstraf voor zijn rol in de ontvoering van elf kinderen en de vervalsing van identiteitsdocumenten van kinderen die tijdens de dictatuur aan hun gearresteerde ouders waren ontnomen en door militaire families waren opgevoed. Aan het hoofd van de militaire junta staat generaal Jorge Videla. De Trippel A of Argentijnse Anticommunistische Actie was opgericht door José López Rega en Rodolfo Almirón (gearresteerd in Spanje in 2006). The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. Het handelen van de Argentijnse strijdkrachten tijdens de dictatuur is voor een deel geïnspireerd door de aanpak van het Franse leger tijdens de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog. Ze zouden die hebben begaan tijdens de militaire dictatuur (1976-1983) in het Zuid-Amerikaanse land. April – Pasen. De rechtse militaire junta maakt een eind aan de regering Isabel-Perón. Veel van "verdwenenen" werden uit vliegtuigen gegooid in de Río de la Plata of de Atlantische Oceaan om ze te laten verdrinken. Task Force 3.3.2 die gebruik maakte van de beruchte Marine Werktuigkundigenschool (ESMA ) en. Argentinien war Ende der 1960er-Jahre in eine gesellschaftliche und politische Krise geraten. De raad kreeg de controle over de landelijke en plaatselijke politie en over gevangenissen en huizen van bewaring. Zomertijd en wintertijd, waarom en sinds wanneer? Op Historiek vindt u historische achtergronden bij het nieuws, maar ook bijvoorbeeld boekbesprekingen, historische uitdrukkingen en gezegden, informatie over de Griekse mythologie, wereldoorlogen en veel historische foto's. Ondertussen begon het door Ché Guevara geïnspireerde Revolutionaire Volksleger (ERP) geleid door Roberto Santucho een gewapende strijd in de provincie Tucumán gelegen in het bergachtige noordwesten van Argentinië. Holland Doc: De dwaze oma’s van Argentinië Ned. Dit leidde tot de verkiezing van Peróns persoonlijke afgevaardigde Hector José Cámpora, een gematigde peronist van de linkervleugel. Deze regering verklaarde Argentinië weer veilig te maken, ongeacht hoeveel mensen hiervoor moesten sterven. Het programma om dissidenten uit te roeien werd "volkerenmoord" genoemd door een rechtbank, tijdens de berechting in 2006 van Miguel Etchecolatz een vroegere hogere ambtenaar van de Provinciale Politie van Buenos Aires. Fout in een artikel? Juan Domingo Perón was an Argentine Army general and politician. Gebruik ze in commerciële ontwerpen onder levenslange, eeuwigdurende en wereldwijde rechten. Bekend zijn vele verdwijningszaken, babyontvoeringen en martelingen. Na het herstel van de democratie en de berechting van de militaire top was een vorm van amnestie bij wet aangenomen, maar deze was niet populair. In reactie daarop tekende Ítalo Luder, de voorzitter van de Nationale Assemblee die als interim president functioneerde tijdens de ziekte van Isabel Perón, in februari 1975 het geheime presidentiële decreet 261. [24] Dezelfde uitingen werden gedaan door generaal Albano Harguindeguy, minister van Binnenlandse Zaken en generaal Diaz Bessone, voormalig minister van planning en ideoloog van de junta. De Argentijn overleed in de gevangenis in zijn slaap. Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de juiste werking van deze website. Tijdens zijn rechtszaak nam hij volledige verantwoordelijkheid voor operaties die door zijn ondergeschikten uitgevoerd werden. Diktator argentinien 1945. De nederlaag leidde tot het ontslag van junta-leider Galtieri op 17 juni en versnelde het eind van de militaire regering. Deze Raad werd gevormd door de president, zijn ministers en de hoofden van de strijdkrachten. In een reactie op het overlijden van de dictator zei minister-president Rutte vrijdag dat over Videla “niet veel goeds is te zeggen”. Deze website gebruikt functionele en analytische cookies voor website-optimalisatie, advertenties en statistieken. Zorreguieta beweerde dat hij als burger zich niet bewust was van de ‘Verdwijningen’. [11][12][13] Wij hebben geen optie om deze cookies uit te schakelen. Videla´s bewind wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood en verdwijning van ongeveer dertigduizend mensen. Na een korte strijd werden de Argentijnse troepen verslagen. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". De ambassade van de USA in Buenos Aires klaagde aan Washington dat Argentijnse officieren “euforisch” waren over signalen van goedkeuring van hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaren waaronder minister Henry Kissinger. Op 20 maart 1975 beval de regering een grote inval in Villa Constitución (provincie Santa Fe) in antwoord op diverse vakbondsconflicten. Net als in de Slag om Algiers werd de politie (civiele macht) ondergeschikt aan het leger. Tijdens deze rechtszaak, de ‘Berechting van de Junta’ werden ook guerrillaleiders Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía, en Enrique Gorriarán Merlo berecht. Hij rechtvaardigde de ontvoering van kinderen geboren tijdens gevangenschap van hun moeders met het argument dat "subversieve ouders subversieve kinderen zullen grootbrengen".[19]. Deze bewering is tegengesproken door Alicia Partnoy in haar boek “de Kleine School". Frankrijk heeft om uitlevering gevraagd van kapitein Alfredo Astiz voor de ontvoering en de moord op Franse burgers waaronder de non Leonie Duquet. De implicaties van zijn mogelijke verbinding met de Nederlandse Koninklijke Familie, en zijn mogelijke aanwezigheid bij een koninklijk huwelijk waren in Nederland voor verscheidene maanden het onderwerp van debat. [30] Poch heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Ze waren niet slechts voorwerpen en bezaten nog steeds alle menselijke eigenschappen: zij konden pijn voelen, konden zich moeder, kind of echtgenoot herinneren, ze konden de oneindige schande voelen publiekelijk te worden verkracht..."[27]. De laatste junta leider Reynaldo Bignone verklaarde in juli 1982: “De krijgsorder van maart 1976 is een kopie van de Slag om Algerije”. Vuile Oorlog (Spaans: Guerra Sucia) is de naam die door de junta zelf gegeven werd aan de periode van staatsterrorisme door de militaire dictatuur in Argentinië van 1976 tot 1983. Voorts speelt de afwezigheid van Perón zelf, die 20 jaar in Franquistisch Spanje in ballingschap doorbracht ook een belangrijke rol in de populariteit van het peronisme. [18], In 1976 voorspelde een van de generaals, "We gaan 50.000 mensen doden: 25.000 opstandelingen, 20.000 sympathisanten, en we zullen 5.000 fouten maken." Wel worden er cookies geplaatst bij diensten van derden zoals YouTube. Cookie van Google Analytics waarmee bijgehouden wordt hoe vaak onze website wordt bezocht. With all of the new found evidence coming to light, it is possible and even likely that not only did Hitler escape from Germany; he had the help of the international intelligence community. Tijdens de berechting van de top juntaleden werd duidelijk dat ondanks het gebruik van de term ‘Vuile Oorlog’ de guerrilla’s niet bij machte waren om een echte bedreiging te vormen, en niet konden worden beschouwd als oorlogsvoerenden. De Argentijnse krant La Opinión, opgericht door de later tijdelijk 'verdwenen' Jacobo Timerman, schreef op 31 december 1976 dat de Argentijnse 'guerrilla' 4.000 man had verloren en de Montoneros tachtig procent van hun leiders. De Argentijnse bevolking was opgelucht. Vraag? Na twee decennia van zwakke burgerlijke regeringen, economisch verval en veelvuldige militaire interventie kwam Perón terug op 20 juni 1973 uit ballingschap. Volgens hen was een oorlog met andere methoden (waaronder massaal gebruik van de marteling) noodzakelijk om de sociale orde te beschermen. U-530 had been missing since last seen in Norway in March 1945. In 2005 werden de amnestiewetten door de Argentijnse Hoge Raad nietig verklaard. De piloot zou juist zijn allerlaatste vlucht voor zijn pensioen maken, een vlucht naar Amsterdam. Herdenking van de slachtoffers van de militaire dictatuur die plaatsvond van 1976 tot 1983. De herwaardering van de diplomatieke banden maakte CIA samenwerking met Argentijnse inlichtingendiensten mogelijk ten behoeve van trainingen en bewapening van Nicaraguaanse Contra’s mogelijk. In 1945, the Stars and Stripes newspaper quoted then General Eisenhower as believing that the real possibility existed of Hitler living safely and comfortably in Argentina. Tijdens de eerste maanden van Hector Cámpora’s regering (mei-juli 1973) hadden ongeveer 600 sociale conflicten, stakingen en fabrieksbezettingen plaatsgevonden. The National Reorganization Process was the military dictatorship that ruled Argentina from 1976 to 1983. [24] 1933-1945: Zelfmoord na nederlaag in Tweede Wereldoorlog: Benito Mussolini: Italië: 1922-1945: Gedood door partizanen in Tweede Wereldoorlog: Ante Pavelić: Kroatië: 1941-1945: Gevlucht in Tweede Wereldoorlog: Jozef Tiso: Slowakije: 1939-1945: Gevlucht in Tweede Wereldoorlog: Jozef Stalin: Sovjet-Unie: 1924-1953: Overleden Marcos Pérez Jiménez: Venezuela: 1950-1958: Gevlucht "De rebellen hadden geen controle over een deel van het nationale grondgebied; zij werden niet erkend en kregen geen massale steun van buitenlandse machten en hadden nauwelijks binnenlandse steun. Miguel Etchecolatz, in de jaren 70 politieambtenaar, was de eerste die berecht werd voor onwettige detentie, marteling en moord. Het gebruik door het land heen van dezelfde staatsterreur middelen kan voor een deel worden verklaard door de opleiding die Argentijnse militairen hadden ontvangen in de School of the America’s. I maj ødelagde Brown den spanske flåde, og i juni fordrev San Martin spanierne fra Montevideo , hvorpå han gik vest på for at fordrive spanierne fra Chile og Peru. Volgens mensenrechtenorganisaties en slachtofferverenigingen ligt het werkelijke cijfer rond 30.000. Tijdens de Algerijnse oorlog maakte het Franse leger zich op grote schaal schuldig aan martelingen en moorden, gedrag dat het Argentijnse leger zou kopiëren. De ‘vernietigingsdecreten’, nog uitgevaardigd door de regering van Isabel Perón, waren gebaseerd op Franse teksten. De militaire junta die haar opvolgde stond onder leiding van Jorge Videla tot 1981 en daarna van Roberto Viola en Leopoldo Galtieri. Hoewel persoonlijke betrokkenheid bij verdwijningen niet werd aangetoond, concludeerde Baud dat het zeer onwaarschijnlijk was dat Zorreguieta niet op de hoogte van de misdrijven was. Deze missie bestond tot aan de verkiezing van socialist François Mitterrand tot president van Frankrijk. De generaals organiseerden een landelijk systeem om zogenaamde "subversieven” op te sporen. April – Goede vrijdag Herdenking van de dood van Jezus. Volgens Estela Carlotto van de Dwaze Grootmoeders, een groep vrouwen die probeert tijdens junta de gestolen baby’s te herenigen met hun biologische ouders, was Videla een “slecht man die geen berouw had van zijn misdaden”. De Engelse regering berustte echter niet in de inname en zond een vloot naar de eilanden om ze te veroveren. Een aanbetaling van 6.000 voor te maken kosten in deze ontvoering zou betaald zijn door Novo Sampol. This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. GAVE GO-AHEAD FOR DIRTY WAR, Automotores Orletti el taller asesino del Cóndor, Visit by Guillermo Novo Sampol to Chile in 1976, 1, Ex represor asume su responsabilidad por abusos en la dictadura argentina, The Victims: Abducted, Tortured, Vanished, Argentine Military Believed USA Gave Go-ahead for Dirty War, Argentine - eskadrons de la mort : l’école française, Astiz llevó sus chicanas a los tribunales, MENSENRECHTEN: Zorreguieta vs.Mensenrechten, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuile_Oorlog_(Argentinië)&oldid=55168480, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Tijdens de militaire junta van dictator Jorge Videla werden samenscholingen van mensen namelijk verboden. Vanaf het moment dat de vroegere legerofficier Juan Perón in 1955 door een staatsgreep tot aftreden werd gedwongen had aversie van het leger tegen het peronisme de Argentijnse politiek beheerst. Na veel uitstel werd de ontvoering uiteindelijk afgeblazen. Daar werd ook de 19 jaar oude schoondochter van dichter Juan Gelman gemarteld (samen met zijn zoon), voordat zij vervoerd werd naar Montevideo, waar zij een kind baarde dat onmiddellijk door Uruguayaanse militairen werd gestolen. [8] Ze verdwenen of stierven in clandestiene detentie-, martel- en uitroeiingscentra. In dit artikel hebben we gedeeld Dictator van Argentinië van 1976 tot 1981 Antwoorden. Midden 1975 was het land het toneel van grootschalig geweld. This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. Gordon rapporteerde direct aan Algemene Commandant van de SIDE (Argentijnse inlichtingsdienst) Otto Paladino. Dreamstime is 's werelds grootste gemeenschap voor stockfotografie. Sinds 1998 stond hij onder huisarrest en in 2006 werd zijn amnestie opgeheven. Vandaag de dag is hij Algemeen Secretaris van SMATA. "[7] Daarom vallen misdaden gepleegd tijdens deze periode niet onder het krijgsrecht wat als eerste bedoeld is om soldaten en ondergeschikten binnen de hiërarchie te beschermen van handelingen uitgevoerd op bevel van superieuren. In het proces tegen Miguel Etchecolatz, voormalig politieofficier van de provincie Buenos Aires en uiteindelijk veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid, is het grootschalige geweld als genocide gekenschetst. Gebruik dit formulier, Historicus? De moorden en de ontvoeringen door Perónist Montoneros en ERP droegen bij tot het algemene klimaat van angst. Na zijn herverkiezing (gesteund door een brede coalitie) koos Perón voor de rechtervleugel en werden de Montoneros buiten de partij gezet. Where had she been? Ook was 1976 het hoogtepunt van Operatie Condor, een samenwerkingsverband tussen de verschillende Zuid-Amerikaanse inlichtingsdiensten. Perón stierf op 1 juli 1974 en werd vervangen door zijn vicepresident en derde vrouw, Isabel Martinez de Perón, die regeerde tot aan haar afzetting door militairen in maart 1976. Oude foto van Jorge VidelaJorge Videla was van 1976 tot 1981 president-dictator van Argentinië. (Volgens Argenpress, werden minstens 25 vakbondsmedewerkers vermoord in 1974[3]). Jorge Videla, de voormalige dictator van Argentinië, is vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden. [1], Het bloedbad van Ezeiza bij de terugkomst van vroegere leider Juan Perón in 1973 markeerde het eind van de alliantie tussen linker- en rechterzijde van het peronisme. Samen met acht andere junta-leiders van de junta werd Videla in 1985 veroordeeld. De CONADEP mensenrechtencommissie van 1985 telde 458 moorden vanaf 1973 tot 1975 in zijn rapport Nunca Más (Nooit Meer): 19 in 1973, 50 in 1974 en 359 in 1975, uitgevoerd door paramilitaire groepen, meestal door José López Rega's Trippel A’s doodseskader. Voor deze moord werd Videla schuldig bevonden tijdens de berechting van de Junta (1985) evenals Cristino Nicolaides lid van de 4e Junta, juntaleider Leopoldo Galtieri en Santa Fe politiechef Wenceslao Ceniquel. Docent geschiedenis? Dit wordt vaak gezien als het begin van de militaire dictatuur. Een museum in Moskou bewaarde jarenlang de vermeende schedel van Hitler. [28] Daimler Chrysler heeft in oktober 2002 aangekondigd om klachten van Amnestie over de ‘uitlevering’ 14 activisten aan de militairen door een externe organisatie te laten onderzoeken.[29]. Deze beslissing opent de mogelijkheid om bestuurders in dienst van de voormalige Junta te berechten.[5]. De belangrijkste leiders van de dictatuur werden in 1985 veroordeeld, verscheidene tot levenslang, maar nadien werden twee wetten goedgekeurd waardoor militairen niet meer voor de rechtbank konden … Weer anderen zijn van mening dat dit presidentiële voorrecht een overblijfsel is van Koninklijke regeringen en als ongepast in de moderne tijd zou moeten worden afgeschaft. Wij maken het je zo eenvoudig mogelijk om het antwoord te vinden welke je nodig hebt. Zoals de Fransen in 1957 hadden gedaan bij de Slag van Algiers werd elke streek verdeeld op subzones en gebieden, met zijn overeenkomstige militaire verantwoordelijkheden. Bij een rechtszaak vorig jaar kreeg de ex-dictator nog eens vijftig jaar gevangenisstraf opgelegd voor betrokkenheid bij het stelen van baby’s van gedetineerden. [23] Birma/Myanmar: 1962-2011, onder achtereenvolgens Ne Win, Saw Maung en Than Shwe. Condenaron a Etchecolatz a reclusión perpetua, L'ancienne présidente Argentine Isabel Peron arrêtée à Madrid, à la demande de Buenos Aires, ARGENTINE MILITARY BELIEVED U.S. CodyCross-spelaanwijzingen zijn heel uniek en je moet ze allemaal oplossen zodat je alle resterende levels kunt blijven spelen. Een belangrijk slachtoffer was de in 1974 in Buenos Aires vermoorde Chileense generaal Carlos Prats. : [2][3] Met de militaire dictatuur kwam er vanaf 1955 een tijdelijk einde aan de Tango. After serving in several government positions, including Minister of Labour and Vice President, he was elected President of Argentina three times, serving from June 1946 to September 1955, when he was overthrown by the Revolución Libertadora, and then from October 1973 until his death in July 1974. Het eerste legale Nederlandse naaktstrand. Dit regime werd bekend als de ‘Vuile Oorlog.’ De officiële naam voor het beleid was het ‘Proces van Nationale Reorganisatie’. Generaal Acdel Vilas zette onmiddellijk 3000 soldaten in. Videla was een van de leiders van de staatsgreep die op 24 maart 1976 het bewind van Isabel Perón omverwierp. Volgens de Braziliaanse schrijfster Simoni Renee Guerreiro Dias is Adolf Hitler helemaal niet in 1945 in de Reichstagbunker in Berlijn overleden. Argentijnse militaire dictatuur (Argentinië): 1976-1983, onder achtereenvolgens Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri en Reynaldo Bignone. Over een dergelijk martelcentrum is in 1999 de vaak bekroonde film Garage Olimpo van Marco Bechis verschenen, die de terreur indringend weergeeft. This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. In het kader van Operatie Condor, een samenwerkingsverband tussen Zuid-Amerikaanse dictaturen, werden ook veel Chileense en Uruguayaanse ballingen door Argentijnse veiligheidsdiensten vermoord. Deze missie bestond uit militairen die actief waren geweest in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog en kreeg verblijf in de kantoren van de staf van de Argentijnse strijdkrachten. Ironisch gezien, was Videla de facto niet in staat om zijn huis te verlaten, aangezien telkens als hij ergens aanwezig was hij beledigingen of aanvallen riskeerde. Volgens de zogenaamde Terreurarchieven" ontdekt in Paraguay in 1992, werden in het kader van Condor 50.000 personen vermoord, 30.000 "verdwenen" en 400.000 opgesloten. In 1981 trok Videla zich terug en werd vervangen door generaal Roberto Eduardo Viola. In 1950, Argentina’s postwar export boom tapered off, and inflation and corruption grew. This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. Een voorbeeld hiervan is José Rodríguez die is beschuldigd van betrokkenheid bij de "verdwijning" van arbeiders van Mercedes-Benz tijdens de dictatuur. In militaire richtlijn ‘Strijd tegen subversie’ werd het land verdeeld in vijf militaire zones (28 oktober 1975). Dit bloedbad van Ezeiza betekende de splitsing tussen de linker- en rechtervleugel binnen het peronisme. Adolfo Scilingo, een vroegere Argentijnse marineofficier, werd op 19 april 2005 veroordeeld in Spanje tot 640 jaar gevangenis wegens misdaden tegen de mensheid. Buitenlandse overheden waarvan burgers slachtoffer waren geworden van de dictatuur brachten individuele zaken in tegen het vroegere militaire regime. Aanvankelijk was de onderneming zeer populair in Argentinië en vonden massale demonstraties plaats waar steun werd betuigd. [24] Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn..." Geschiedenis voor een breed publiek. Functionele cookies zijn soms nodig om websites gebruikersvriendelijk te maken voor de bezoeker. Het peronisme zou evengoed vergeleken kunnen worden met het gaullisme van Frankrijk, dat aanvankelijk erin slaagde een brede nationale beweging te vormen. Deze ontdekking gaf nieuw voedsel aan de speculaties rond het einde van de Führer. Na zijn democratische verkiezing stelde president Raúl Alfonsín de Nationale Commissie op de Persoonsverdwijning (CONADEP) in (december 1983).

Www Ferienhäuser Rhön De, Ballett Im Park 2020 Corona, Wo Liegt Der Arendsee, Sausalitos München Karte, Fh Potsdam Archivwesen, Ferienknaller Eigene Anreise, The Bird Köln Razzia, Brückentage 2021 Berlin Urlaub, Lebenshilfe Ansbach Stellenangebote, Sf-klasse übertragen Zweitwagen, Nomoo Höhle Der Löwen,